Domeinbeeld SSH

In de begroting van het Ministerie van OCW is 10 miljoen euro beschikbaar voor een extra investering in het universitair onderzoek in de sociale en de geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities, SSH). Voorwaarde is dat er domein- en sectorplannen worden gemaakt. De looptijd van deze plannen is zes jaar. Bij succesvolle implementatie zullen de middelen na afloop van deze periode structureel beschikbaar zijn.

Het opstellen van de plannen gebeurde in verschillende stappen.
 

Kwartiermaker

In overleg met de VSNU is prof. Mark Bovens als kwartiermaker aangesteld. Hij heeft in de periode juni-november 2018 intensief gesproken met het SSH-beraad, met de decanen uit de vier grote SSH-sectoren (Rechtsgeleerdheid, Gedrag- en Maatschappij, Geesteswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde), met de KNAW, DJA en NWO. Gezien de enorme omvang van het SSH-domein en de betrekkelijk geringe extra onderzoeksmiddelen is er een scherpe keuze gemaakt om gericht te investeren in een sectorplan Rechtswetenschap en in domeinbrede samenwerking rond digitalisering.
 

Domeinbeeld

De minister heeft het domeinbeeld op 30 november 2018 ontvangen. Dit domeinbeeld omvat: een karakterisering van het domein SSH, een voorstel voor investeringen in het domeinbrede onderwerp digitalisering, en een sectorplan Rechtswetenschap. Het domeinbeeld schetst tevens hoe binnen het domein effectievere samenwerking kan ontstaan.
 

Hoe nu verder?

Na goedkeuring van de plannen door de minister (voorzien in januari 2019) is het veld aan zet. Voor het sectorplan Rechtswetenschap  kunnen de betrokken universiteiten uiterlijk 15 maart 2019 facultaire bestedingsplannen indienen. Een nog te benoemen commissie, onder voorzitterschap van prof. Corien Prins, zal deze plannen van feedback voorzien, waarna er tot 15 mei 2019 verbeterde plannen kunnen worden ingediend. Na advies van de commissie, zal de minister uiterlijk 1 juli 2019 beslissen over toekenning van de middelen.
 

Daarnaast zal NWO voor het domeinbrede onderwerp digitalisering begin 2019 een call openstellen binnen de Open Competitie SGW. Ook komt er een landelijk platform voor digitale SSH, dat plannen zal ontwikkelen voor investeringen in landelijke infrastructuur.
 

Samen Sterker. Beeld van het SSH-domein

Download  (PDF,  1.631 kB)

Wie zijn wij?

  • Prof. dr. mr. Mark Bovens, kwartiermaker (hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht)
  • Prof. dr. Claes de Vreese, voorzitter SSH-beraad (hoogleraar Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam)
  • Drs. Inge Drijfhout, ambtelijke ondersteuning NWO Sociale en Geesteswetenschappen (NWO-SGW)
  • Drs. Annie Tummers, ambtelijke ondersteuning Universiteit Utrecht
  • Dr. Michel Walthouwer, ambtelijke ondersteuning Universiteit Maastricht