Sectorplan Social Sciences and Humanities

In de begroting van het Ministerie van OCW is 10 miljoen euro beschikbaar voor een extra investering in het universitair onderzoek in de sociale en de geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities, SSH). Voorwaarde is dat er domein- en sectorplannen worden gemaakt. Met de sectorplannen geeft het kabinet invulling aan de ambities vanuit het regeerakkoord.

De looptijd van deze plannen is zes jaar. Bij succesvolle implementatie zullen de middelen na afloop van deze periode structureel beschikbaar zijn. Het opstellen van de plannen gebeurt in verschillende stappen.

Kwartiermaker

In overleg met de VSNU werd prof. Mark Bovens als kwartiermaker aangesteld. Hij heeft in de periode juni-november 2018 intensief gesproken met het SSH-beraad, met de decanen uit de vier grote SSH-sectoren (Rechtsgeleerdheid, Gedrag- en Maatschappij, Geesteswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde), met de KNAW, DJA en NWO. Gezien de enorme omvang van het SSH-domein en de betrekkelijk geringe extra onderzoeksmiddelen is er een scherpe keuze gemaakt om gericht te investeren in een sectorplan Rechtswetenschap en in domeinbrede samenwerking rond digitalisering. Het werk van de kwartiermaker heeft geresulteerd in het Domeinbeeld SSH – Samen Sterker.

Domeinbeeld

Op 10 december 2018 zijn de sectorbeelden Bèta, Techniek en het domeinbeeld SSH aangeboden aan de minister. Het domeinbeeld SSH omvat: een karakterisering van het domein sociale en geesteswetenschappen, een voorstel voor investeringen in het domeinbrede onderwerp digitalisering, en een sectorplan Rechtswetenschap. Het domeinbeeld schetst tevens hoe binnen het domein effectievere samenwerking kan ontstaan. 

Bestedingsplannen

Na goedkeuring van de plannen door de minister was het veld aan zet. Voor het sectorplan Rechtswetenschap konden de 10 betrokken universiteiten uiterlijk 15 mei 2019 facultaire bestedingsplannen indienen:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit

Daarnaast heeft NWO voor het domeinbrede onderwerp digitalisering begin 2019 een call opengesteld binnen de Open competitie SGW. Ook komt er een landelijk platform voor digitale SSH, dat plannen zal ontwikkelen voor investeringen in landelijke infrastructuur.

De commissie Sectorplan SSH

Bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities ingesteld voor de periode van 1 december 2018 tot en met 1 december 2025. De commissie adviseert de minister over het domeinbeeld, de sectorplannen en de toekenning van de middelen. Na advies van de commissie zal de minister uiterlijk juli 2019 beslissen over toekenning van de middelen. De commissie zal na 3 en na 6 jaar evaluaties uitvoeren van de gefinancierde activiteiten.

De Commissie Sectorplan SSH bestaat uit de volgende leden:

 • de heer prof. dr. mr. Stavros Zouridis (voorzitter) – Universiteit Tilburg
 • mevrouw prof. mr. A. Oskamp (vicevoorzitter) - Open Universiteit
 • de heer prof. mr. dr. J.A. de Bruijn - TU Delft
 • mevrouw prof. mr. T.N.B.M. Spronken - Hoge Raad, Universiteit Maastricht
 • de heer prof. dr. P.P.C.C. Verbeek - Universiteit Twente