Sectorplan Social Sciences and Humanities

De sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities, SSH) vormen een breed en heterogeen domein. Met het Sectorplan SSH wordt per jaar 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in universitair onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen. De sectorplannen SSH, Bèta en Techniek geven invulling aan de ambities uit het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de toekomst’ met het oog op investeringen in fundamenteel onderzoek.

De looptijd van deze plannen is zes jaar. Bij succesvolle implementatie zullen de middelen na afloop van deze periode structureel beschikbaar zijn. De plannen zijn in verschillende stappen ontwikkeld.

Kwartiermaker

In overleg met de VSNU werd prof. Mark Bovens als kwartiermaker aangesteld. Hij heeft in de periode juni-november 2018 intensief gesproken met de SSH Raad, met de decanen uit de vier grote SSH-sectoren (Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen), met de KNAW, DJA en NWO. Gezien de enorme omvang van het SSH-domein en de betrekkelijk geringe extra onderzoeksmiddelen is er een scherpe keuze gemaakt om gericht te investeren in een sectorplan Rechtsgeleerdheid en in domeinbrede samenwerking rond digitalisering. Het werk van de kwartiermaker heeft geresulteerd in het Domeinbeeld SSH – Samen Sterker.

Domeinbeeld

Op 10 december 2018 zijn de sectorbeelden Bèta, Techniek en het domeinbeeld SSH aangeboden aan de minister. Het domeinbeeld SSH omvat: een karakterisering van het domein sociale en geesteswetenschappen, een voorstel voor investeringen in het domeinbrede onderwerp Digitale SSH, en een sectorplan Rechtsgeleerdheid. Het domeinbeeld schetst tevens hoe binnen het domein effectievere samenwerking kan ontstaan. 

Bestedingsplannen

Na goedkeuring van de plannen door de minister was het veld aan zet. Voor het sectorplan Rechtsgeleerdheid hebben de 10 betrokken universiteiten in mei 2019 facultaire bestedingsplannen ingediend:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit

Voor het domeinplan Digitale SSH is het landelijk platform PDI-SSH opgericht, dat plannen ontwikkelt voor landelijke infrastructuur. Daarnaast heeft NWO in 2019 na een call for proposals 9 multidisciplinaire projecten gefinancierd binnen de Open competitie SGW.

De commissie Sectorplan SSH

Bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Commissie Sectorplan Social Sciences and Humanities ingesteld voor de periode van 1 december 2018 tot en met 1 december 2025. De commissie adviseert de minister over het domeinbeeld, de sectorplannen en de toekenning van de middelen. Na advies van de commissie heeft de minister in juli 2019 beslist over toekenning van de middelen. De commissie zal na 3 en na 6 jaar evaluaties uitvoeren van de gefinancierde activiteiten.

De Commissie Sectorplan SSH bestaat uit de volgende leden:

 • de heer prof. dr. mr. Stavros Zouridis (voorzitter) – Universiteit Tilburg
 • mevrouw prof. mr. A. Oskamp (vicevoorzitter) - Open Universiteit
 • de heer prof. mr. dr. J.A. de Bruijn - TU Delft
 • mevrouw prof. dr. M. Smit - Rijksuniversiteit Groningen
 • mevrouw prof. mr. T.N.B.M. Spronken - Hoge Raad, Universiteit Maastricht
 • de heer prof. dr. P.P.C.C. Verbeek - Universiteit Twente